គណៈកម្មាធិការអប់រំ

គណៈកម្មាធិការអប់រំគឺជាគណៈកម្មាធិការដែលបម្រើការងារយូរបំផុតរបស់ CACCWA ហើយបានសកម្មតាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់ CACCWA ។ សមាជិកគណៈកម្មាធិការខិតខំរៃអង្គាសថវិកា និងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំរបស់យើង ដែលប្រារព្ធ និងទទួលស្គាល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន កម្ពុជា-អាមេរិក ដែលមានកម្រិតអប់រំខុសៗគ្នា។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាកិត្តិយសដល់អ្នកទទួលអាហារូបករណ៍របស់យើងផងដែរ។

សមាជិកគណៈកម្មាធិការអប់រំឆ្នាំ 2022

ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី អាហារូបករណ៍ និងកម្មវិធីបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ 2022 របស់យើងបានរៀបចំឡើងហើយ។ សូមចូលទៅកាន់តាមទីតាំងដែលបានកំនត់ទុក ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ និងចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ តាមដានគណៈកម្មាធិការអប់រំនៅលើ Instagram @wacambodiangrads ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ។

Sophal Hamaker

ប្រធាន

Tey Thach

អ្នកសម្របសម្រួល

Bopha Cheng

ទីប្រឹក្សាអាហារូបករណ៍

Pukun Sin

គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុ