បណ្តាញភាពធន់នៃអាជីវកម្មខ្នាតតូច

បណ្តាញភាពធន់នឹងធុរកិច្ចខ្នាតតូច (SBRN) របស់ CACCWA ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចកម្ពុជា-អាមេរិក។ យើងប្តេជ្ញាជំរុញកំណើន និងជោគជ័យនៃអាជីវកម្មខ្នាតតូចកម្ពុជា-អាមេរិកដោយសហការជាមួយនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តល់អំណាចដល់សហគ្រិនខ្មែរក្នុងស្រុក ជួយពួកគេស្វែងរកបញ្ហាប្រឈម ចាប់យកឱកាស និងកសាងសហគ្រាសធន់។

ក្រុមការងាររបស់យើង

ក្រុមបណ្តាញភាពធន់នឹងធុរកិច្ចខ្នាតតូច (SBRN) ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាជំនួយក្នុងការដាក់ពាក្យសុំជំនួយ ឬការប្រជុំបទប្បញ្ញត្តិសុវត្ថិភាព។ បុគ្គលិករបស់យើងកំពុងរង់ចាំដើម្បីជួយកំណត់ធនធាន បញ្ជាក់ព័ត៌មាន និងផ្តល់ជំនួយផ្ទាល់។

គោលដៅរបស់យើង

គោលដៅរបស់យើងគឺជួយអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ខ្មែរក្នុងស្រុកជាស្ពានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនិងរីកចម្រើន។ យើងគាំទ្រអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដោយផ្តល់ការអប់រំ ចែករំលែកធនធាន និងផ្តល់ប្រឹក្សាពួកគេដោយផ្អែកលើតម្រូវការអាជីវកម្មជាក់លាក់។ បណ្តាញរបស់យើងលាតសន្ធឹងទូទាំងតំបន់ King, Pierce, Thurston, Clark,Snohomishនិង Whatcom Counties ។

ប្រសិនបើអ្នកជាអាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬម្ចាស់ ឬមិនរកប្រាក់ចំណេញ យើងបានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មដើម្បីផ្តល់ទំព័រធនធានសម្រាប់អ្នកនូវព័ត៌មាន អំពីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ជំនួយផ្ទាល់ និងជំនួយពី COVID-19។ នៅឆ្នាំនេះយើងមានគោលបំណងកសាងទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្មែរក្នុងស្រុក និងបន្តពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់បន្ថែម ឬចូលរួមបណ្តាញរបស់យើង សូមបំពេញ កម្រងសំណួររបស់យើង

បញ្ជីឈ្មោះអាជីវកម្ម

មើល SBRN អាជីវកម្ម និងអង្គការខ្មែរ នៅក្នុងផែនទីពេញអេក្រង់

រូបថតរបស់សិក្ខាសាលា និងការផ្សព្វផ្សាយ