កម្មវិធីរុករកឌីជីថល

កម្មវិធី Digital Navigator បម្រើសមាជិកសហគមន៍អាមេរិកាំងកម្ពុជាដោយផ្តោតលើមនុស្សវ័យចំណាស់ អ្នកដែលមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសមានកម្រិត សិស្សវិទ្យាល័យ អ្នកទទួល Medicaid និងបុគ្គលដែលកំពុងស្វែងរកការងារ និងជំនួយបច្ចេកទេស។

ហេតុអ្វីបានជា DNP មានសារៈសំខាន់ចំពោះសហគមន៍របស់យើង?

សង្គមសព្វថ្ងៃពឹងផ្អែកខ្លាំងលើបច្ចេកវិទ្យា។ យើងចង់គាំទ្រសហគមន៍របស់យើងដោយផ្តល់នូវ ធនធានដល់ពួកគេ ដើម្បីឱ្យពួកគេទទួលបានជំនាញរយៈពេលវែងដោយជោគជ័យក្នុងការ ប្រើជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ 

ពីក្រុមការងាររបស់យើង
ពីយុវជន
ពីមនុស្សពេញវ័យ
ពីចាស់ទុំ

ក្រុមការងាររបស់យើង

កម្មវិធី CACCWA Digital Navigation Program (DNP) ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដាក់បញ្ចូលឌីជីថលនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ការអប់រំនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។ ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងរួមមានការលើកកម្ពស់ឱកាសអប់រំសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញឌីជីថលមានកម្រិតនិងប្រាក់ចំណូលទាប និងការផ្តល់នូវឧបករណ៍ឌីជីថលនិងការគាំទ្រដល់សហគមន៍ដែលបានទទួលការខ្វះខាត និងការផ្សារភ្ជាប់ការបែងចែកឌីជីថល។

គោលដៅរបស់យើង

គោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម និងការគាំទ្រផ្នែករុករកឌីជីថលសំខាន់ៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍របស់យើងរៀន រីកចម្រើន និងជាស្ពានតភ្ជាប់គម្លាតសង្គម និងឌីជីថលបច្ចុប្បន្ន។

ក្រុមការងាររបស់យើង

កម្មវិធី CACCWA Digital Navigation Program (DNP) ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដាក់បញ្ចូលឌីជីថលនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ការអប់រំនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។ ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងរួមមានការលើកកម្ពស់ឱកាសអប់រំសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញឌីជីថលមានកម្រិតនិងប្រាក់ចំណូលទាប និងការផ្តល់នូវឧបករណ៍ឌីជីថលនិងការគាំទ្រដល់សហគមន៍ដែលបានទទួលការខ្វះខាត និងការផ្សារភ្ជាប់ការបែងចែកឌីជីថល។

គោលដៅរបស់យើង

គោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម និងការគាំទ្រផ្នែករុករកឌីជីថលសំខាន់ៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍របស់យើងរៀន រីកចម្រើន និងជាស្ពានតភ្ជាប់គម្លាតសង្គម និងឌីជីថលបច្ចុប្បន្ន។

ក្រុមការងាររបស់យើង
កម្មវិធី CACCWA Digital Navigation Program (DNP) ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដាក់បញ្ចូលឌីជីថលនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ការអប់រំនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។ ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងរួមមានការលើកកម្ពស់ឱកាសអប់រំសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញឌីជីថលមានកម្រិតនិងប្រាក់ចំណូលទាប និងការផ្តល់នូវឧបករណ៍ឌីជីថលនិងការគាំទ្រដល់សហគមន៍ដែលបានទទួលការខ្វះខាត និងការផ្សារភ្ជាប់ការបែងចែកឌីជីថល។
ក្រុមរបស់យើង
កម្មវិធី CACCWA Digital Navigation Program (DNP) ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដាក់បញ្ចូលឌីជីថលនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ការអប់រំនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន។ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងរួមមានការលើកកម្ពស់ឱកាសអប់រំ សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញឌីជីថលមានកម្រិតនិងប្រាក់ចំណូលទាប និងការផ្តល់នូវឧបករណ៍ឌីជីថលនិងការគាំទ្រដល់សហគមន៍ដែលបានទទួលការខ្វះខាត និងការផ្សារភ្ជាប់ការបែងចែកឌីជីថល។
គោលដៅរបស់យើង
គោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម និងការគាំទ្រផ្នែករុករកឌីជីថលសំខាន់ៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍របស់យើងរៀន រីកចម្រើន និងជាស្ពានតភ្ជាប់គម្លាតសង្គម និងឌីជីថលបច្ចុប្បន្ន។
គោលដៅរបស់យើង
គោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម និងការគាំទ្រផ្នែករុករកឌីជីថលសំខាន់ៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍របស់យើងរៀន រីកចម្រើន និងជាស្ពានតភ្ជាប់គម្លាតសង្គម និងឌីជីថលបច្ចុប្បន្ន។

គម្រោងរុករកឌីជីថល (Digital Navigator) នឹងមានផ្នែកចំនួនបួនដែលទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៃការផ្តោតអារម្មណ៍៖

គម្រោងរុករកឌីជីថល (Digital Navigator) នឹងមានផ្នែកចំនួនបួនដែលទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៃការផ្តោតអារម្មណ៍៖

ការចែកចាយឧបករណ៍ឌីជីថល៖ ការធានានូវការចូលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយទៅកាន់ឧបករណ៍ឌីជីថលសំខាន់ៗសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍។

ការអប់រំឌីជីថល៖ ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីគោលដៅដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង និងជំនាញឌីជីថល។

សមាហរណកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព៖ ផ្តល់អាទិភាពដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមឌីជីថលរបស់យើង។

បង្កើនការចូលប្រើ៖ ពង្រីកលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធានឌីជីថល ជំរុញការរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសហគមន៍។

គម្រោង Digital Navigator នឹងមានផ្នែកចំនួនបួនដែលទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៃការផ្តោតអារម្មណ៍

ការចែកចាយឧបករណ៍ឌីជីថល៖ ការធានានូវការចូលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយទៅកាន់ឧបករណ៍ឌីជីថលសំខាន់ៗសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍។

ការអប់រំឌីជីថល៖ ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីគោលដៅដើម្បីបង្កើនចំណេះ ដឹងនិងជំនាញឌីជីថល។

សមាហរណកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព៖ ផ្តល់អាទិភាពដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមឌីជីថលរបស់យើង។

បង្កើនការចូលប្រើ៖ ពង្រីកលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធានឌីជីថល ជំរុញការរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសហគមន៍។

ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង

ចូលរួមថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងនៅ King, Pierce, Thurston, Clark, Snohomish និង Whatcom County។ ចុចខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

សកម្មភាពរបស់យើង

ការផ្តល់អំណាចដល់ DNP របស់យើងតាមរយៈសិក្ខាសាលា និងព្រឹត្តិការណ៍របស់យើង។ ចុចខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ភាពជាដៃគូរបស់យើង

ពង្រីក DNP របស់យើងដោយទទួលបានការគាំទ្រពីភាពជាដៃគូរបស់យើង។ ចុចខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ធនធានរបស់យើង

ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង

ចូលរួមថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងនៅ King, Pierce, Thurston, Clark, Snohomish និង Whatcom County។ ចុចខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

សកម្មភាពរបស់យើង

ការផ្តល់អំណាចដល់ DNP របស់យើងតាមរយៈសិក្ខាសាលា និងព្រឹត្តិការណ៍របស់យើង។ ចុចខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ភាពជាដៃគូរបស់យើង

ពង្រីក DNP របស់យើងដោយទទួលបានការគាំទ្រពីភាពជាដៃគូរបស់យើង។ ចុចខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

រូបថតរបស់សិក្ខាសាលា និងការផ្សព្វផ្សាយ

CACCWA Digital Navigation Program (DNP) remains committed to digital inclusion and education empowerment in Washington. Our focus includes enhancing educational opportunities for those with limited digital skills and low income, and providing digital devices and support to underserved communities, and bridging the digital divide.

Many current members of the Cambodian diaspora had their formal education disrupted due to the war and genocide in the 1970s, or needed to prioritize financial stability over education even though they valued learning.